Lưu ý khi kê khai và nộp hồ sơ khai thuế

Nhằm tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế, tiến hành nộp đúng thời hạn nộp tờ khai, chính xác theo quy định hiện hành của pháp luật, trong bài viết này sẽ liệt kê những lưu ý quan trọng khi kê khai và nộp hồ sơ khai thuế.

Lập và nộp hồ sơ khai thuế là nghĩa vụ của người nộp thuế. Việc lập và nộp hồ sơ khai thuế phải đúng theo thời hạn quy định đối với từng loại hồ sơ khai thuế; đồng thời thực hiện việc đăng ký, kê khai và nộp thuế thông qua phương tiện điện tử như: nộp tờ khai thuế qua mạng gdt.gov.vn.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng được quy định chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế; về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; đối với thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch; thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế được quy định chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

nộp thuế

Quy định về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm được quy định cụ thể là chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính; Còn đối với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất được tính là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

https://thattinh.org/tinh-huong-va-cach-xu-ly-khi-ke-khai-thue-qua-mang/

Các trường hợp như: hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (khai theo năm) thì người nộp thuế phải gửi Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN (Thông tư 151/2014/TT-BTC)  kèm theo đó là báo cáo tài chính và một số phụ lục theo hướng dẫn tại điểm b khoản 3 điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Về phần chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: Ngoài nội dung sửa đổi bổ sung đổi tại Thông tư 25/2018/TT-BTC về việc bổ sung thêm một số quy định về chi phí được trừ  khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, các nội dung còn lại không có gì thay đổi so với năm 2017.
Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đã được quy định rõ ràng và cụ thể. Đây là căn cứ giúp doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ khai thuế theo đúng quy định, tránh tình trạng bị xử phạt.
https://thattinh.org/

Lưu ý khi kê khai và nộp hồ sơ khai thuế
Mời bạn đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *